PRIVACY VERKLARING
LANETTE Medical Academy streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal LANETTE Medical Academy dan ook zorgvuldig omgaan.

1. Identiteit en contactgegevens
Naam: LANETTE Medical
Adres: Sint Pieterspark 69, 5014 SK Tilburg
Telefoonnummer: 013-7857587
E-mailadres: lanettemedical@kpnmail.nl
Kamer van Koophandel-nummer 17285477

2. Gebruik en bewaren gegevens
U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van LANETTE Medical vragen wij o.a. om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens en zakelijke inschrijvinggegevens nodig. Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
LANETTE Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voornaam
- achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- btw nummer
- kvk nummer
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 
- locatiegegevens
- gegevens over uw activiteiten op onze website
- bankrekeningnummer

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LANETTE Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
- het afhandelen van uw betaling
om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
– om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
– om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;

5. Geautomatiseerde besluitvorming
LANETTE Medical neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LANETTE Medical) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LANETTE Medical zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- personalia > 7 jaar > in verband met de belastingwetgeving
- adres > 7 jaar > in verband met de belastingwetgeving
- factuurgegevens > 7 jaar > in verband met de belastingwetgeving
- webshop account > 2 jaar > in verband met de privacy wetgeving

7. Delen 
LANETTE Medical verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

8. Definities
8.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
8.2. Verwerking van Persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
8.3. Bijzondere persoonsgegevens: Persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, persoonsgegeven levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid.
8.4 Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de cursisten.
8.5. Verantwoordelijke: De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die verwerking. Dat wil zeggen het bevoegd gezag van het Lanette. Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de Verantwoordelijke dan wordt daarmee het bevoegd gezag van Lanette bedoeld.
8.6. Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
8.7. Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
8.8. Opleidingsinstituut: De verantwoordelijke onderwijsinstelling / bevoegd gezag.

9. Reikwijdte en doelstelling
9.1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van cursisten van het opleidingsinstituut.
9.2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door het LANETTE Medical worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:
9.3. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens
9.4. vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt
9.5. de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen

10. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
10.1. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt het Lanette zich aan de relevante wetgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
10.2. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:
a. de organisatie of het geven van het onderwijs,examinering, de begeleiding van cursisten, deelnemers of studenten, dan wel het geven van studieadviezen;
b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
c. het bekendmaken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b, alsmede informatie over de leerlingen, deelnemers of studenten, bedoeld in het eerste lid, op de eigen website;
d. het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website;
e. het berekenen, vastleggen en innen van lesgelden, leermiddelen (zoals boeken en materialen), examens en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
g. het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen, oud-deelnemers of oud-studenten van de verantwoordelijke;
h. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

11. Vrijstelling meldingsplicht
11.1 De in artikel 10 genoemde gegevensverwerkingen vallen onder het vrijstellingsbesluit WBP en hoeven niet worden aangemeld bij het CBP.

12. Grondslag verwerking
12.1. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:
a. Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
b. Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
c. Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan het LANETTE Medical onderworpen is

13. Toegang
13.1 LANETTE Medical verleent slecht toegang tot de in de administratie en systemen opgenomen persoonsgegevens aan:
a. de bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van het LANETTE Medical
b. de bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken
c. derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden gegeven.

14. Beveiliging en geheimhouding
14.1 LANETTE Medical neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
14.2. LANETTE Medical zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.
14.3. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de school rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens. d. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

15. Sociale media
15.1 Voor het gebruik van persoonsgegevens op sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt in het ‘sociale-media protocol’ van het LANETTE Medical.

16. Rechten betrokkenen
16.1. De WBP / AVG geeft de betrokkene een aantal rechten. Lanette erkent deze rechten en handelt in overeenstemming met deze rechten.
16.2. Inzage
a. Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door Lanette verwerkte persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. LANETTE Medical kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.
b. Verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming.
Betrokkene kan een verzoeken doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.

17.2. Termijn
LANETTE Medical dient binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van een verzoek hiertoe schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk, gemotiveerd af te wijzen. De school kan de betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig en deze termijn verlengen met maximaal 4 weken.
17.3 Uitvoeren verzoek
Indien het verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt LANETTE Medical zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.
17.4 Intrekken toestemming
Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming ten allen tijden door de wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken.

18. Transparantie
18.1. LANETTE Medical informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien het type verwerking dat vraagt, informeert de school iedere betrokkene apart over de details van die verwerking.
18.2. LANETTE Medical informeert de betrokkene – op hoofdlijnen – ook over de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens van de betrokkene ontvangen.

19. Onvoorziene situatie
19.1. Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement dan neemt de verantwoordelijke de benodigde maatregelen.

20. Wijzigingen reglement
20.1 Dit reglement wordt vastgesteld door de verantwoordelijke. De verantwoordelijke heeft het recht dit reglement te wijzigingen.

21. Slot Bepaling
21.1. Dit reglement wordt aangehaald als “het privacyreglement” van LANETTE Medical.

© 2018 - 2023 Institute BCN Benelux | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel