ALGEMENE VOORWAARDEN
Producten van INSTITUTE BCN zijn bedoeld voor de schoonheid specialist tot en met arts. Hiermee worden bedoeld schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten of (cosmetisch) artsen.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. REGELS
De producten van INSTITUTE BCN mogen alleen worden toegepast door getrainde professionals. Het zijn Medische hulpmiddelen die niet bestemd zijn voor gebruik door leken. Al producten van INSTITUTE BCN  mogen alleen aangekocht worden door medische beoefenaars (§ 3 nummer 17 van de Wet op de medische hulpmiddelen).

3. PERSOONSGEGEVENS
3.1 INSTITUTE BCN zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren. Zie onze Privacy Verklaring voor overige informatie.

4. B2B 
4.1 INSTITUTE BCN heeft een B2B (business to business), herroepingsrecht is niet van toepassing. 
4.2 INSTITUTE BCN heeft geen retour service betreft geleverde producten.
4.3 INSTITUTE BCN heeft geen omruil service betreft geleverde producten.
4.4 Koper is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. INSTITUTE BCN is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
4.5 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden. Gaat u niet over tot betaling zal er door INSTITUTE BCN juridische stappen worden uitgevoerd.
4.6 Koper kan via webshop shopping reeds bestelde producten niet ontbinden en/of  niet terugsturen, er bestaat als B2B  geen herroepingsrecht op cosmedische producten.

5. LEVERING
5.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal INSTITUTE BCN bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd.
5.2 Aan de leveringsplicht van INSTITUTE BCN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door INSTITUTE BCN geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6. PRIJZEN
6.1 De prijzen kunnen worden verhoogd indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle product prijzen op de site zijn in euro's en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

7. VERZENDING
7.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld zijn op werkdagen worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de volgende werkdag verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen van dinsdag tot en met zaterdag. Uitzondering op feest- en of vrije dagen.
7.2 Nederland: bij product orders worden € 8,00 verzendkosten in rekening gebracht. Vanaf 200 euro verzenden wij gratis.
7.3 België: bij product orders worden € 12,00 verzendkosten in rekening gebracht. Vanaf 300 euro verzenden wij gratis.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 INSTITUTE BCN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, apparatuur bediening of uw behandel techniek.  INSTITUTE BCN is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.
8.3 Producten aankoop via INSTITUTE BCN zijn alleen voor behandelingen in salons en klinieken door professioneel personeel. 

9. OVEREENKOMST
9.1 Een overeenkomst tussen INSTITUTE BCN en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door INSTITUTE BCN op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 INSTITUTE BCN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

10. FACTUREN & BETALINGEN
10.1 Na u order bestelling wordt de factuur gelijk na de betaling per mail verzonden naar het mailadres van uw account. Let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen, hou dit zelf goed in de gaten, dit is uw eigen verantwoording. 

11. AFBEELDINGEN/SPECIFICATIES
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van INSTITUTE BCN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. OVERMACHT
12.1 INSTITUTE BCN is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van INSTITUTE BCN alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 INSTITUTE BCN behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is INSTITUTE BCN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien INSTITUTE BCN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen INSTITUTE BCN en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij INSTITUTE BCN de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. AUTEURSRECHT/EIGENDOMSRECHT WEBSITE, FOTO`S,  OPLEIDINGMATERIAAL, OPLEIDINGSMAPPEN & CERTIFICATEN
14.1 Op het door INSTITUTE BCN ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INSTITUTE BCN.
14.2 INSTITUTE BCN Copyright 2012 - 2023 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
14.3 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van INSTITUTE BCN geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding en opleidingsstof niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

15. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
15.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij INSTITUTE BCN terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl 
15.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
15.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit.  De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken. Deskundige: His & Hers Consultants t.a.v. Mevr. M. Voetman, E-mail: hishersconsultants@gmail.com
15.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Academy zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
15.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen"  Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van INSTITUTE BCN zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Opleidingen en producten via LANETTE Medical Beauty Academy zijn bedoeld voor de startende beauty tot medische ondernemer. Hiermee worden bedoeld beauty in opleiding zijnde tot beautyspecialisten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten of (cosmetisch) artsen.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. WEBSHOP ACCOUNT
2.1 Webshop account kunt u als student zelf aanmaken.
2.2 Voor zakelijke webshopaccounts kunt u terecht op www.lanettemedical.com
2.3 Webshop account aanmaken door groothandels worden verwijderd en eventuele bestelde orders worden geweigerd.
2.4 Webshop account aanmaken door opleidingscentrums cq academies worden verwijderd en eventuele bestelde orders worden geweigerd.

3. PERSOONSGEGEVENS
3.1 LANETTE Academy zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren. Zie onze Privacy Verklaring voor overige informatie.

4. B2B & B2C
4.1 LANETTE Academy heeft een B2B (business to starter business) EN B2C herroepingsrecht op diensten en producten is niet van toepassing.
4.2 LANETTE Academy heeft geen retour service betreft geleverde producten.
4.3 LANETTE Academy heeft geen omruil service betreft geleverde producten.
4.4 Wij als B2B en als B2C hebben geen herroepingsrecht op geboekte opleidingen.
4.5 Koper is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LANETTE Academy is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
4.6 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden. Gaat u niet over tot betaling zal er door LANETTE Academy juridische stappen worden uitgevoerd.
4.7 Koper kan via webshop shopping reeds bestelde producten niet ontbinden en/of niet terugsturen, er bestaat als B2B & B2C geen herroepingsrecht op cosmetische producten.

5. LEVERING
5.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE Academy bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd.
5.2 Aan de leveringsplicht van LANETTE Academy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE Academy geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6. PRIJZEN
6.1 De prijzen kunnen worden verhoogd indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle product prijzen op de site zijn in euro`s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten.
6.4 Alle opleiding prijzen op de site zijn in euro`s en zijn exclusief 21% BTW. Voor opleidingen breken wij geen btw omdat wij erkend CRKBO opleiders zijn.

7. VERZENDING
7.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld zijn op werkdagen worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de volgende werkdag verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen van dinsdag tot en met zaterdag. Uitzondering op feest- en of vrije dagen.
7.2 Nederland: bij product orders worden € 9,00 verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht.
7.3 België: bij product orders worden € 15,00 verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 LANETTE Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, apparatuur bediening of uw behandel techniek. LANETTE Academy is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.
8.2 U als student bent zelf op de hoogte van behandelprotocollen en behandeltechnieken. Koopt u producten aan waar u geen opleiding voor heeft gevolgd en de behandelprotocol niet van weet dan is dit uw eigen risico. LANETTE Academy is niet aanspraken voor uw aankoopgedrag. Aanvraag behandeltechniek of behandelprotocol is niet mogelijk, zowel telefonisch mondeling of per mail, wij geven onbevoegde geen informatie.
8.3 Producten aankoop via LANETTE Academy zijn alleen voor eigen behandelingen.

9. OVEREENKOMST
9.1 Een overeenkomst tussen LANETTE Academy en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE Academy op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 LANETTE Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

10. FACTUREN & BETALINGEN
10.1 Na u order bestelling wordt de factuur gelijk na de betaling per mail verzonden naar het mailadres van uw account. Let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen, hou dit zelf goed in de gaten, dit is uw eigen verantwoording. Een factuur wordt door ons éénmalig verstrekt. Gratis kopie aanvraag na verzenddatum is niet mogelijk.
10.2 Bij 1 of meerdere kopie facturen aanvragen zijn administratiekosten aan verbonden. Wij vragen voor elke kopie factuur 8 euro excl. btw per factuur voor administratiekosten, dit wel met een minimaal tarief van 40 euro excl. btw. In verband met de privacy wetgeving kan alleen de koper kopie facturen aanvragen, wij zenden niet aan derde, ook niet o.a. uw boekhouder of andere instanties. Na betaling van de administratiekosten factuur gaan wij over tot het opzoeken van uw oude factuur. Deze wordt in gescand en digitaal alleen naar koper verzonden ivm privacy wetgeving.
10.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
10.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam is niet meer mogelijk. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
10.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken, u had als zaak dan een boeking moeten plaatsen op www.lanettemedical.com
10.6 Betaling geschied uitsluitend via rechtstreekse betaling online. Is er geen betaling verricht zal uw boeking cq order vervallen.
10.7 Bij product aankoop na uw opleiding is er de mogelijkheid om uw factuur per pin of contact te betaling, uitstel tot factuur betaling is niet mogelijk.

11. AFBEELDINGEN/SPECIFICATIES
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LANETTE Academy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. OVERMACHT
12.1 LANETTE Academy is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LANETTE Academy alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 LANETTE Academy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE Academy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien LANETTE Academy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. OPLEIDINGEN ALGEMEEN
13.1 Al onze opleidingen zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur. Inhoud van deze opleidingen zijn verdeeld in live theorie les door docent en praktijk gedeelte bij LANETTE Medical te Tilburg. Oefenmodel is pas welkom bij praktijk gedeelte, dit is anderhalf uur later. Betreft overige info oefenmodel zie art. 20.
13.2 Gecombineerde opleidingen zijn niet mogelijk, ook niet op speciaal verzoek. Opleidingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
13.3 Privé Opleiding kunt u gelijk bij uw online boeking aanklikken, de extra kosten hiervoor ziet u gelijk online. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra collega is niet mogelijk.
13.4 De opleiding wordt afgesloten met `n erkend genummerd CRKBO certificaat.
13.5 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Academy dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
13.6 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

14. AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
14.1 De cursist dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Indien de cursist 10 minuten of later aanwezig is LANETTE Academy gerechtigd om deelname van de cursist aan de opleiding te weigeren.
14.2.U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdruktes en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd.
14.3 Mocht u bij uw opleiding te laat komen tot maximaal 14 minuten, dan gaat dat van u lestijd af. Wij herhalen de reeds medegedeelde leerstof niet.
14.4 Mocht u 15 minuten of later pas aanwezig zijn, dan zal binnenkomst worden geweigerd of zal de voordeur voor u gesloten blijven. De opleiding is door uw no show op aanvang lestijd vervallen, u heeft geen recht op teruggaven lesgeld of lesdag verschuiving.

15. AANTAL LEERLINGEN
15.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven.
15.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de opleiding volgen. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
15.3 Meegenomen chauffeurs, familieleden, vrienden en/of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding, bij binnenkomst worden ze dan ook geweigerd.
15.4 Meegenomen kinderen zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Binnenkomst van cursist en haar kind zal door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.
15.5 Voor meegenomen chauffeurs, familieleden, vrienden en/of begeleiders is geen wachtruimte om te wachten tot u les voorbij is, deze moeten het pand verlaten en elders verblijven. Alleen u als cursist bent alleen welkom in het pand van LANETTE Academy.

16. LESDATUM & LESKEUZE
16.1 U kunt uw geboekte opleiding niet te verzetten naar een andere les datum, reeds geboekte opleidingen zijn voor u gereserveerd en zijn ook niet te verzetten naar een andere les datum. Les datum verschuiving door u zelf cq de leerling is dus niet mogelijk. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
16.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren. Zoals eerder aangegeven is herroepingskracht niet van toepassing. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
16.3 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet omzetten naar andere opleidingskeuze. De door u geboekte opleiding zal afgenomen moeten worden. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
16.4 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
16.5 LANETTE Academy heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE Academy is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
16.6 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Academy voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Academy de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe les datum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

17. INNERLIJKE MENS
17.1 Onder de lestijd is voor de cursist gratis mineraal water blauw, rood of citroen beschikbaar. (niet voor of na de opleiding)
17.2 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. U heeft dus tussendoor ook geen rookpauze.

18. HUISREGELS
18.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Academy niet toegestaan, LANETTE Academy is een rookvrije zone. Er mag alleen buiten op gepaste afstand gerookt worden n.l. naast het pand of in het park. Roken bij de voordeur van het LANETTE pand is verboden ivm rookvrije zone.
18.2 Handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in de door u zelf gesloten lockerkasten in de garderobe. Jassen moeten worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand. Wilt u daar uw handtassen, mobiele telefoon, fotocamera of jas niet achterlaten in door ons aangeboden opbergruimte dan dient dit te deponeren in uw eigen auto.
18.3 Tijdens de opleiding zijn mobiele telefoon niet toegestaan in het pand, het is dus ten strengste verboden mee ze stiekem mee naar binnen te nemen. Telefoons dienen worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in de lockerkast) of auto. Telefoon mogen pas weer aan als u het LANETTE pand heeft verlaten. LANETTE Academy is een mobiel vrije zone.
18.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Academy niet gewaardeerd, u zal hiervoor worden aangesproken, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
18.5 Tijdens de opleiding is het dus niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen, leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywetgeving".
18.6 U dient zelf te zorgen voor notitie materiaal, dus eigen schrijfwaren en notieblok meebrengen.
18.7 Meegebrachte etenswaren mogen niet worden genuttigd in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
18.8 Bij LANETTE Academy zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Academy is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch.

19. LES APPARATUUR
19.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Academy, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
19.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij de opleiding.
19.3 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht kunnen ook niet gesteld worden via onze emailservice, wij gaan daarin niet bemiddelen of advies geven.
19.4 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE Academy dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

20. OEFENMODEL
20.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar oefenmodel tijdens de praktijkgedeelte van de opleiding. LANETTE Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
20.2 Het oefenmodel is pas welkom op aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet vroeger en niet later. Cursist en model komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer voor uw oefenmodel, elders verblijven in ons pand is ook geen mogelijkheid. Probeert u toch uw oefenmodel gelijk mee naar binnen te brengen dan wordt u beide geweigerd bij binnenkomst.
20.3 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het oefenmodel het lokaal verlaat wanneer de praktijk gedeelte gereed is. Het oefenmodel is niet bevoegd om buiten praktijk gedeelte nog aanwezig te zijn in een van onze leslokalen.
20.4 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in onze Experience Shopping Center dan zal het oefenmodel het LANETTE pand moeten verlaten of moeten wachten bij hoofdingang. (oefenmodel is niet bevoegd om mee te gaan shoppen in onze Experience Shopping Center)
20.5 Oefenmodellen jonger dan 18 jaar worden in geen enkele les toegelaten.
20.6 Mocht u voor uw opleiding geen oefenmodel hebben geregeld of is uw oefenmodel niet komen opdagen dan is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.
20.7 Ook moet oefenmodel haar handtas en/of handbagage plaatsen in uw lockerkasten in de garderobe. Ook de jas van het oefenmodel moet worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe. Ook voor haar/ hem is het niet mogelijk om deze mee te nemen naar praktijkkamer.

21. BEDRIJFSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
21.1 Alle schade die aan het bedrijf, pand of producten is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het oefenmodel.
21.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE Academy doen wij aangifte bij politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist.
21.3 Het betreden van het pand van LANETTE is op eigen risico. LANETTE Academy is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade.
21.4 LANETTE Academy is niet aansprakelijk betreft de behandeling door cursist uitgevoerde behandeling op oefenmodel. Letselschade aan oefenmodel zijn voor rekening van cursist, LANETTE Academy kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. LANETTE Academy is niet aansprakelijk voor tegenvallend resultaat bij praktijk training van de opleiding. Extra behandelingen bij oefenmodel na de praktijk training zijn voor rekening van cursist en zullen worden uitgevoerd door cursist bij haar/zijn eigen praktijk.

22. KLACHTEN
22.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding die u al genoten heeft worden als niet gegrond verklaard.
22.2 Telefonische klachten of klachten via sociale media na de opleiding zal als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. Klachten kunt u alleen indienen via de normale klachtenprocedure.
22.3 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
22.4 LANETTE Academy is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Academy geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd.
22.5 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)
22.6 LANETTE Academy kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

23. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
23.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
23.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE Academy en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij LANETTE Academy de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

24. AUTEURSRECHT/EIGENDOMSRECHT WEBSITE, FOTO`S, OPLEIDINGMATERIAAL, OPLEIDINGSMAPPEN & CERTIFICATEN
24.1 Op het door LANETTE Academy ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Academy.
24.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
24.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
24.4 Lanette Medical Academy Copyright 2012 - 2021 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
24.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Academy geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding en opleidingsstof niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

25. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
25.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij LANETTE Academy terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl
25.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
25.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken. Deskundige: His & Hers Consultants t.a.v. Mevr. M. Voetman, E-mail: hishersconsultants@gmail.com
25.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Academy zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
25.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Academy zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Institute BCN Benelux | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel